Sortiment

V našich lesních školkách nabízíme následující druhy dřevin:

Jedle bělokorá (Abies alba)
Jedle je vysoký statný jehličnatý strom s pyramidální až válcovitou korunou. Ve střední Evropě roste v horských a podhorských lesích, společně s bukem vytváří nyní již vzácné bukojedlové lesy.

Tis červený (Taxus baccata)
Tis je dvoudomá stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Je stínomilná, velmi pomalu rostoucí, vyskytuje se ve formě keře či relativně nízkého stromu. Jde o silně ohrožený třetihorní relikt, ve většině zemí náleží mezi přísně chráněné druhy.

Buk lesní (Fagus sylvatica)
Buk je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů. Jeho přirozený areál zahrnuje většinu Evropy, od jižní Itálie po Švédsko a od Portugalska po Turecko.

Dub letní (Quercus robur)
Dub je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet souvislé doubravy nebo růst jako solitér.

Habr obecný (Carpinus betulus)
Habr je statný listnatý strom dorůstající výšky asi 25 m. Jeho původní areál zahrnuje Evropu, Kavkaz a Asii od Turecka po Írán. Roste v hájích a smíšených lesích nižších poloh.

Hrušeň obecná (Pyrus communis)
Hrušeň je opadavý listnatý strom z čeledi růžovitých. Jde o hybridogenní druh se složitým vývojem. Strom je významný především sadovnicky kvůli svým plodům, ceněné je však i dřevo. Mezi ovocnými stromy, které se běžně vysokého věku nedožívají, patří hrušeň obecná k dlouhověkým výjimkám.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
Jasan je většinou statný strom dorůstající výšky 30–40 metrů, případně i více, nicméně za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Daří se mu ve vlhkých a podmáčených lesích nebo na sutích. Roste od nížin až po nízké horské polohy.

Javor klen (Acer pseudoplatanus)
Klen je poměrně mohutný strom, výjimečně dosahuje výšky až 40 m a obvodu kmene i přes 300 cm. Je polostinnou dřevinou náročnější na půdní i vzdušnou vlhkost. Roste nejčastěji na humozních vlhčích půdách s vyšším podílem skeletu a na suťových půdách obohacených dusíkem.

Javor mléč (Acer platanoides)
Mléč je statný, opadavý strom, dosahuje výšky 25 až 30 m. Je hojný v listnatých lesích po celém území České republiky, velmi často je pěstován v parcích (časté jsou zejména variety s červeným listím).

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
Jeřáb je rostlina z čeledi růžovitých pocházející z Evropy. Příbuzné druhy pak rostou i v severnější Asii a Severní Americe. Dorůstá až 15 metrů. Často se laikům plete s jasanem ztepilým, protože má podobný vzhled listů.

Jilm horský (Ulmus glabra)
Jilm je statný až 40 metrů vysoký strom, který roste zejména v roklinových a sutinových lesích, preferuje vyšší vzdušnou vlhkost. V současné době je jeho výskyt značně omezen jak ztrátou přirozeného stanoviště, tak rozšířením nebezpečné houbové choroby – grafiózy jilmů.

Lípa malolistá (Tilia cordata)
Lípa malolistá je statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 metrů a více. Vyskytuje se prakticky po celém území České republiky do výše cca 900 m n.m., nejčastěji v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh.

Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Lípa velkolistá je statný strom dosahující výšky přes 25 m, za určitých podmínek však může růst též jako keř. Hodně se podobá lípě malolisté, se kterou se často kříží. Čisté jedince lze rozeznat podle barvy chmýří v úhlech žilek – u lípy malolisté je rezavé, u lípy velkolisté bělavé.

Třešeň ptačí (Prunus avium)
Třešeň je statný strom dorůstající výšky až 30 m. Třešeň ptačí pochází patrně z Přední Asie a je zdomácnělá po celé Evropě. Divoce roste roztroušeně ve světlých lesích a křovinatých stráních od nížin do podhorského stupně. S oblibou je pěstována řada jejích hospodářsky cenných odrůd v zahradách a sadech. Pro svou otužilost je pěstována jako ovocný strom i u horských chalup v polohách, kde ostatní ovocné stromy již nenacházejí vhodné podmínky.

Bez černý (Sambucus nigra)
Bez černý je listnatý keř, který má široké využití v léčitelství, farmacii i potravinářství. Čerstvé plody jsou mírně jedovaté, sušením nebo tepelnou úpravou se tato vlastnost ztrácí.

Dříšťál obecný (Berberis vulgaris)
Dříšťál je trnitý až 2,5 m vysoký keř patřící do čeledi dřišťálovité (Berberidaceae). Některé kultivary tohoto druhu jsou používány jako okrasné rostliny do živých plotů, ale i jako solitéry.

Hloh obecný (Crataegus laevigata)
Hloh je opadavá listnatá dřevina tvaru keře nebo stromu dosahujícího výšky nejvýše 8 metrů. Roste v celé západní a střední Evropě, částečně je rozšířen i v severní Africe a v Asii. Vyskytuje se ponejvíce v na okrajích lesů, kde často vytváří houštiny. V zahradnictví se používá na pěstování živých plotů. Má i léčivé vlastnosti.

Kalina obecná (Viburnum opulus)
Kalina je keř, který u nás roste ve vlhkých křovinách a listnatých lesích a často se také pěstuje jako okrasný keř, zejména ve formě s kulovitými květenstvími sterilních květů.

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)
Lýkovec je prudce jedovatý keř, který roste ve světlých listnatých lesích od nížin do hor, v horách i na křovinatých stráních. V přírodě je vzácný a je řazen mezi ohrožené druhy. Hojně se pěstuje jako okrasná rostlina v zahradách, zejména na skalkách, v řadě kultivarů, především s čistě bílými květy.

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
Ptačí zob je keř, který nejčastěji roste na okrajích lesů, v houštinách nebo na slunných svazích. Je to zároveň nejznámější dřevina používaná na živé ploty. Jedná se o hustý, pomalu rostoucí keř patřící do čeledi olivníkovitých (Oleaceae).

Růže šípková (Rosa canina)
Růže šípková je keř, který dosahuje výšky 1-3 metry. Rozšířená je téměř v celé Evropě, s výjimkou dalekého severu. Roste na slunných stráních, mezích, v příkopech a na okrajích lesů. Vyskytuje se od nížin až do hor do výšky 1200 m n. m. Má ráda vápenatou, hlubokou půdu, její kořeny sahají až metr hluboko.

Svída krvavá (Cornus sanguinea)
Svída je opadavý keř s jednoduchými vstřícnými listy. Vyskytuje se přirozeně v celé České republice a je také pěstována v řadě kultivarů jako okrasná dřevina. Obvyklým typem přirozených stanovišť svídy krvavé jsou výslunné křovinaté stráně, lesní lemy, světlé lesy a potoční nivy na slabě kyselých až slabě zásaditých, živinami bohatších půdách.

Trnka obecná (Prunus spinosa)
Je to velký listnatý keř nebo řidčeji malý strom dosahující výšky až 5 m. Trnka roste na suchých slunečných svazích s chudým kamenitým podkladem. Už ve starověku se používala jako potravina a zřejmě také jako léčivá rostlina.

Zimolez obecný (Lonicera xylosteum)
Zimolez je 1 až 3 m vysoký keř s bohatým větvením. Jeho četné kultivary bývají často pěstovány v parcích a zahradách. Je to nenáročný druh, kterému vyhovuje spíše slunné stanoviště.


Nabízený sortiment dřevin neustále rozšiřujeme o další druhy.

© 2012 Obnova krajiny, s.r.o.,  Vytvořil: LERI  |  Design: GDS  |  Partner: ITBUSINESS, s.r.o.